Privacyreglement

Stichting Huis van Werk

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als u op enigerlei wijze een klant- / partnerrelatie of andere relatie met ons heeft, dan wel indien u gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vallen tevens de websites: www.huisvanhetwerk.nl en www.wiewilikwordenplein.nl.

Onze gegevens
STICHTING HUIS VAN HET WERK
Koelmalaan 350, unit S.04
1812 PS ALkmaar
Telefoon: 06-25014038 of 06-29159039
Mail: info@huisvanhetwerk.nl
KvK: 61661279

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens voor bedrijven:

– Bedrijfsnaam
– Kvk-adres
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

en de volgende persoonsgegevens voor particulieren:
– NAW gegevens, namen en adressen
– geboortedatum
– e-mailadres

Hiernaast verwerken wij persoonlijke gegevens verkregen van de persoon via bijvoorbeeld een cv, een persoonlijk gesprek, of die zijn vastgelegd in een contract met Stichting Huis van het Werk. Deze gegevens kunnen direct ontvangen zijn, maar kunnen ook indirect verkregen zijn via bijvoorbeeld Linkedin.

U hebt rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@huisvanhetwerk.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan hebt u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur uw verzoek naar info@huisvanhetwerk.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie.

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Stichting Huis van het Werk jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Stichting Huis van het Werk kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Stichting Huis van het Werk jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Bewaring persoonsgegevens We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Wij zijn vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

Heb je vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan info@huisvanhetwerk.nl.