huis van het werk

oktober, 2021

NHN zet in op duurzame inzetbaarheid

In 2019 en 2021 hield Huis van het Werk een enquête onder werkgevers in NHN. Conclusie: de regio is zich meer bewust geworden van het belang van duurzame inzetbaarheid. *Het is een langdurig proces waardoor het voor een grote groep werknemers nu nog te vroeg is om hier iets over te zeggen.

Hoe kunnen we werknemers in Noord-Holland Noord productief, gezond en gemotiveerd houden? Met die vraag ging werkgeversorganisatie Huis van het Werk uit Alkmaar de afgelopen drie jaar aan de slag. In die tijd realiseerden zij een regionale bewustwordingscampagne en een activatieprogramma. Hoe zagen die eruit en wat heeft dat opgeleverd?

Ondernemers investeren in het fysieke kapitaal van hun bedrijf: gebouwen, machines, computers en andere goederen die het productieproces mogelijk maken. Het menselijk kapitaal is echter van minstens even groot belang. Hoe medewerkers in hun vel zitten en in staat zijn om hun werkzaamheden uit te voeren, is immers van grote invloed op het resultaat dat een bedrijf behaalt. Aandacht voor werkvermogen en duurzame inzetbaarheid – de mate waarin een medewerker nu en in de toekomst fysiek en mentaal in staat is om zijn werk uit te voeren – betaalt zich dubbel en dwars terug. Ook in Noord-Holland Noord (NHN) blijft menselijk kapitaal vaak onderbelicht, terwijl ook hier organisaties met tal van uitdagingen op het gebied van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid te maken hebben. Werkvermogen wordt beïnvloed door maatschappelijke, werkgerelateerde en persoonlijke omstandigheden. Denk aan verzuim, mismatch van aanwezige en gevraagde competenties, vergrijzing, digitalisering en automatisering, werk-privébalans, economische ontwikkelingen, schuldenproblematiek, echtscheiding en niet te vergeten voor de toekomst: toenemende mantelzorg. Duurzame inzetbaarheid, Huis van Werkvermogen en kosten Alle reden, kortom, om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en werkvermogen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid. De snel veranderende wereld en de meebewegende arbeidsmarkt maken het inmiddels een prioriteit voor alle bedrijven. In 2018 werd een subsidieaanvraag bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) gedaan onder de naam Werkvermogen op maat in Noord-Holland Noord. Initiatiefnemers waren Huis van het Werk (penvoerder), RPAnhn, FNV en VNO-NCW. De aanvraag werd mogelijk gemaakt door de gemeente Alkmaar als centrumgemeente van de regio. De totale kosten van dit project waren € 775.000, waarvan de werkgevers € 224.000 investeerden. Op het gehele project was een subsidievergoeding van 50% van toepassing. De totale subsidie komt daarmee op € 388.000. Om de besteding van het budget goed te monitoren werd de stuurgroep Werkvermogen op maat aangesteld met als voorzitter Ben Tap van RPAnhn en als projectleider Renate Ooms van Huis van het Werk. Belangrijkste doel was om regionale bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid en werkvermogen te creëren door de inzet van voorlichting en activiteiten. Daarnaast werd een werkvermogen-programma opgezet waaraan werkgevers – met subsidie – konden deelnemen: FIT. Langer, leuker en gezonder werken. Zo kon Huis van het Werk bijdragen aan de drie aandachtsgebieden die het signaleerde bij werkgevers. Ten eerste: kennis – zowel wat informatie als bewustwording betreft. Ten tweede: financiële middelen voor scholing, coaching en ruimte voor inzet van Human Resources. Tot slot: het versterken van leiderschap om uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werkvermogen op te pakken. Voor zowel de bewustwordingscampagne als het werkvermogen-programma diende het model van het Huis van Werkvermogen van Juhani Ilmarinen als basis. Gezien de complexiteit en breedte van het project werden vijftien HR-leveranciers uit de regio gevraagd om hun expertise in te zetten. Bewustwording duurzame inzetbaarheid Om zoveel mogelijk werkgevers in NHN kennis te laten maken met duurzame inzetbaarheid heeft Huis van het Werk een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. Driemaal per jaar verschijnt het gratis thematische magazine NHN WERKT! De publicatie is inmiddels negen keer uitgegeven en bereikt alle werkgevers (directie, HR-managers en -adviseurs), beslissers, overheid en onderwijs in NHN. Er zijn 12.000 lezers. In iedere NHN WERKT! wordt een van de aspecten van duurzame inzetbaarheid vertaald naar een thema. Een expert en drie regionale en/of landelijke werkgevers delen hierover hun kennis en ervaringen. Andere rubrieken zijn: regionale werkgevers aan het woord, HR-informatie, regionaal nieuws en een overzicht ván en werving vóór activiteiten en initiatieven van Huis van het Werk. NHN WERKT! dient ook als uitnodiging voor Huis van het Werk Strategisch, waar de eerder genoemde experts en werkgevers sprekers zijn. Naast het magazine wordt een breed palet aan andere communicatiemiddelen ingezet zoals diverse social media-kanalen, FITkit en Huis van het Werk Campus. Huisvanhetwerk.nl is het middelpunt van alle verhalen, activiteiten, programma’s en initiatieven van Huis van het Werk. In september 2021 stopt de subsidie Werkvermogen op maat, maar gaat Huis van het Werk door met de bewustwording duurzame inzetbaarheid en de communicatiemiddelen. Activiteiten Huis van het Werk Naast de diverse communicatiemiddelen worden er vijf verschillende activiteiten georganiseerd. In eerste instantie live, maar door de coronapandemie tijdelijk online. Alle activiteiten hebben als doel: kennismaken, kennis delen, inspireren en gezamenlijk optrekken. Huis van het Werk Strategisch – Thematische bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor alle werkgevers in NHN. Tijdens de acht bijeenkomsten deelden 35 sprekers hier afgelopen drie jaar hun kennis met de in totaal 900 werkgevers, onderwijs- en overheidsorganisaties en andere belangstellenden. Sprekers waren onder anderen de experts c.q. deskundigen Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad), dr. Jos Sanders (lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en senior onderzoeker bij TNO) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). Maar ook regionale werkgevers zoals Noordwest Ziekenhuisgroep, VANDERLAAN en Tata Steel, en landelijke werkgevers zoals VodafoneZiggo, IKEA Nederland en McDonald’s waren uitgenodigd. Juist door deze diversiteit aan sprekers kunnen werkgevers op alle niveaus intersectoraal leren en inspiratie opdoen. De andere vier activiteiten zijn speciaal voor de 60 partners van Huis van het Werk (met in totaal 35.000 werknemers) die de focus hebben op duurzaam werkgeverschap, maar zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerde werkgevers. Huis van het Werk Directietafel – Directeuren ontmoeten elkaar ’s morgens in het AFAS Stadion in Alkmaar. In vertrouwen spraken inmiddels 30 directeuren elkaar tijdens vier bijeenkomsten over hun uitdagingen, zoals economische veranderingen, vergrijzing, vervullen van vacatures, digitalisering, skills & talent, etc. Uiteraard met de focus op duurzaam werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. In 2020 is deze activiteit gestart. Huis van het Werk HR-TOP – Een vaste groep van 15 HR-managers van de grote werkgevers uit de regio komt bij elkaar. Duurzame inzetbaarheid, Leven Lang Ontwikkelen, uitdagingen van nu en de toekomst, strategische personeelsplanning en mogelijk samen optrekken zijn onderwerpen die de agenda bepalen. In 2021 is deze activiteit gestart. Huis van het Werk Meet & Match – HR-managers en -adviseurs ontmoeten elkaar bij een van de aangesloten werkgevers, zoals Stadswerk072, HVC en Parnassia Groep. De agenda bestaat onder andere uit Duurzame inzetbaarheid, Duurzaam werkgeverschap, regionale ontwikkelingen, matching van werknemers en andere HR-gerelateerde onderwerpen. 27 Meet & Matches werden bezocht door 381 bezoekers. Huis van het Werk Workshop – HR-managers en -adviseurs doen praktische kennis op met betrekking tot de thema’s die tijdens Huis van het Werk Strategisch aan bod zijn gekomen. De 15 HR-leveranciers organiseerden hiervoor workshops zoals Van verzuim tot werkvermogen, Leercultuur en persoonlijke groei en Arbeidsrecht in coronatijd. De 24 workshops werden bezocht door 350 bezoekers. In september 2021 stopt de subsidie Werkvermogen op maat, maar gaat Huis van het Werk door met de vijf activiteiten. Het FIT-programma Werkgevers die echt stappen wilden zetten met duurzame inzetbaarheid konden ook deelnemen aan het FIT-programma voor langer, leuker en gezonder werken met 50% subsidie. Binnen dit programma werd aandacht besteed aan zowel het werkvermogen van individuele werknemers als van de totale organisatie. Het FIT-programma omvatte vijf stappen: voorbereiding, meetfase, formuleren van doelen, het uitrollen van interventies en evaluatie. Huis van het Werk realiseerde dit in samenwerking met ENRGY uit Heerhugowaard, een organisatie gespecialiseerd in werkvermogen. ENRGY zette de Werkvermogenscan in, die ze samen met TNO en de Universiteit van Leuven hebben ontwikkeld. Hierdoor kregen organisaties inzicht in alle facetten van hun duurzame inzetbaarheid en werkvermogen. In september 2020 is het FIT-programma aangepast, na goedkeuring van het wijzigingsverzoek door het ministerie van SZW. Werkgevers kregen nu onder meer de mogelijkheid om losse interventiemodules in te zetten. Doelstelling was om minimaal tien werkgevers te laten aanhaken bij het FIT-programma. Uiteindelijk hebben twaalf werkgevers met 3.056 werknemers uit 8 sectoren in NHN meegedaan. Een mooi resultaat voor de regio. Conclusies en leerpunten Huis van het Werk heeft zowel in 2019 als in 2021 een enquête uitgezet onder werkgevers. Enkele uitkomsten: 83% van de werkgevers zegt nu meer bewust te zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid ten opzichte van 2019. 72% van de organisaties is meer actief bezig met een duurzaam inzetbaarheids-programma. 55% van de werknemers is nu al meer duurzaam inzetbaar. Voor een grote groep werknemers is het nu nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen. We kunnen concluderen dat er de afgelopen drie jaar veel meer bewustzijn is gecreëerd rondom duurzame inzetbaarheid onder werkgevers en werknemers. Het totale FIT-programma is, ondanks de coronapandemie, goed ontvangen door de twaalf deelnemende FIT-werkgevers. Uit de evaluatie konden we onder meer leren dat we het programma minder groot, meer flexibel in aanbod en tijdsduur hadden kunnen aanbieden. Maar ook dat inspraak op het programma en doelstelling positief werd ervaren en tot meer betrokkenheid leidde. Doorpakken Nu het programma Werkvermogen op maat in NHN medio september 2021 is afgerond, is het zaak om de beweging die in gang is gezet omtrent duurzame inzetbaarheid en werkvermogen, te borgen en door te ontwikkelen. Huis van het Werk kijkt daarom zorgvuldig naar de opbrengsten en kritische succesfactoren van dit project en hoe deze toegepast kunnen worden in huidige en volgende initiatieven. Samen met onder andere het RPAnhn, FNV en VNO-NCW zal de behoefte aan en de (financiële) mogelijkheden voor het blijven faciliteren van werkgevers met betrekking tot het versterken van duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen worden onderzocht. Daarnaast wil Huis van het Werk inzetten op het leervermogen en de veranderkracht van organisaties en werknemers. Hoe krijgen we huidige werknemers nog beter ingezet? Hoe raken werkgevers ervan doordrongen dat de toekomstige arbeidsmarkt draait om investeren in vakmanschap en ontwikkeling, maar ook dat innovatie bestaat uit de combinatie mens en werk? Kortom: een nieuw programma gericht op het stimuleren van een positieve leercultuur. Doel is om een regionale ontwikkelingsgerichte arbeidsmarktcultuur in NHN te realiseren die innovatief, flexibel en veerkrachtig is. Huis van het Werk heeft als penvoerder samen met Inholland Academy, Horizon College en STAN Partners hiervoor de SLIM-subsidie 2021-2023 aangevraagd onder de naam Morgen slim werken in NHN. Over doorpakken gesproken! «

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image