huis van het werk

HR-leverancier: Guido de Wit Advocaten locatie: Olympiaweg 1, 1816 MJ Alkmaar datum: 29 oktober 2019 tijd: 15.30 - 18.00 uur aanmelden: huisvanhetwerk.nl

Voorkom verval van het concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de arbeidsverhouding die zij met elkaar aangaan. Om problemen te voorkomen is het van belang dat de arbeidsovereenkomst up-to-date is en zoveel mogelijk aansluit bij eventuele gewijzigde omstandigheden. Dit geldt ook voor het concurrentiebeding.

Een geldig concurrentiebeding verhindert de werknemer om na het einde van het dienstverbandconcurrerende werkzaamheden ten opzichte van de werkgever te verrichten. In de praktijk zien wij een terugkerend probleem met betrekking tot het concurrentiebeding, dat (grotendeels) voorkomen kan worden door de arbeidsovereenkomst metde werknemers up-to-date te houden. Als voorbeeld noemen wij de volgende situatie. Er treedt een werknemer in dienst. Met deze werknemer wordt een geldig concurrentiebeding overeengekomen. In de loop der jaren krijgt de werknemer een contract voor onbepaalde tijd, wordt zijn salarisverhoogd en wijzigt de functie van de werknemer aanzienlijk. Onder omstandigheden kan het dan zo zijn dat de werknemer zich succesvol op het standpunt stelt dat de werkgever niet langereen beroep kan doen op het oorspronkelijk overeengekomen concurrentiebeding. De werkgeveris zich hiervan vaak onvoldoende bewust. Wij adviseren werkgevers daarom om periodiek, maar zeker ook bij het sluiten van nieuwe arbeidsovereenkomsten of gewijzigde arbeidsomstandigheden (zoals functiewijzigingen, wijziging van de klantenportefeuille, salariswijzigingen of standplaatswijzigingen) de arbeidsovereenkomst kritisch te bekijken en indien nodig aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Bijzondere bedingen en niet in de minste plaats het concurrentiebeding is maatwerk. Standaardisatie is goed en draagtbij aan de professionaliteit van HR-management. Tegelijkertijd geldt dat per individueel gevalde bijzondere bedingen en dus ook het concurrentiebeding, zo moeten worden geformuleerd dat deze de redelijkheidstoets van de rechter kunnen doorstaan wanneer er zich een situatie voordoet dat er ook daadwerkelijk een beroep op deze bedingen moet worden gedaan. « Tijdens de workshop zullen we stilstaan bij de wettelijke voorschriften die gelden voor het concurrentiebeding en enkele andere bijzondere bedingen zoals het relatiebeding, het proeftijdbeding, het geheimhoudingsbeding, het wijzigingsbeding en het boetebeding. Guido de Wit Advocaten is HR-leverancier van Huis van het Werk. witadvocaten.nl

© 2010 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image