huis van het werk

mei, 2019

guido de wit van de wit advocaten over arbeidsjuridische kwesties

In het belang van u en uw werknemers

Als werkgever heeft u er belang bij dat uw werknemers niet alleen naar behoren functioneren maar ook dat zij iedere dag weer het optimale resultaat uit zichzelf en uit hun werk halen, zodat uw bedrijf kan floreren.

Om dit doel te bereiken kunt u uw werknemers hierin actief begeleiden, duidelijke doelstellingen maken, op regelmatige basis de voortgang hiervan met uw werknemers evalueren en uw werknemers bijscholingsmogelijkheden aanbieden. Naast het feit dat de persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers direct invloed zal hebben op het succes van uw bedrijf, is er ook een andere reden om te investeren in de ontwikkeling van uw werknemers en bovendien het functioneren van uw werknemers schriftelijk vast te leggen. Indien een werknemer namelijk onder de maat presteert en u van de betreffende werknemer afscheid wenst te nemen, is het van belang dat u in de voorfase de juiste stappen heeft doorlopen. Disfunctionerende werknemers kunnen namelijk niet zomaar worden ontslagen. Hiervoor gelden strenge eisen. Allereerst dient het disfunctioneren zodanig te zijn dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen van de werkgever. Daarbij is het onder meer van belang dat de functieomschrijving in de arbeidsovereenkomst actueel is. Daarnaast dient de werkgever de werknemer op de hoogte te stellen van zijn disfunctioneren, dient de werkgever een concreet verbeteringstraject op te starten en dient het tijdspad waarin dit verbetertraject doorlopen wordt voor de werknemer duidelijk te zijn. Met andere woorden: het moet voor de werknemer duidelijk zijn wat er van hem wordt verwacht en binnen welke termijn er een verbetering wordt verwacht. Tot slot is het van groot belang dat het gehele traject schriftelijk wordt vastgelegd, om achteraf niet met bewijsproblemen geconfronteerd te worden. Wat wij in de praktijk vaak zien is dat er wel degelijk sprake is van een disfunctionerende werknemer en dat de werkgever er belang bij heeft deze werknemer te ontslaan, maar dat de werkgever het disfunctioneren van de werknemer in het voortraject onvoldoende schriftelijk heeft vastgelegd en onvoldoende kan aantonen dat hij zich heeft ingespannen om het disfunctioneren te verbeteren. Een dergelijke situatie kan worden voorkomen. Wij begeleiden vaak ondernemers in het voortraject bij het opstellen van ontwikkelplannen en bij de schriftelijke verslaglegging van functioneringsgesprekken. De ervaring leert dat indien dit niet leidt tot de gewenste ontwikkeling van de werknemer en er sprake is van disfunctioneren, de rechter op basis van het opgebouwde dossier eenvoudiger tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal besluiten dan wanneer een zorgvuldig opgebouwd dossier ontbreekt. Kortom: investeren in de ontwikkeling van uw werknemers is altijd de moeite waard! «


Guido de Wit (46) is advocaat en eigenaar van Guido de Wit advocaten in Alkmaar. Guido studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in het Ondernemingsrecht en Mediarecht en volgde de postdoctorale opleiding Insolventierecht en Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht.


2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image